CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

 

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

TEACHING CONTRACT

Số:                   /ĐHV-HĐGD

Căn cứ Bộ luật Dân sự (Số 33/2005/QH11ban hành ngày 14/6/2005), Luật giáo dục năm 2005 (Số 38/2005/QH11ban hành ngày 14/6/2005), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2005 (Số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009), Luật Lao động năm 2005 (Số 10/2012/QH13, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013);

Pursuant to the Vietnam Civil Code (No. 33/2005/QH11 of June 14, 2005), Education Law (No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005), the Law Amending and Supplementing a number of articles of the Education Law (No: 44/2009/QH12 of November 25, 2009), the Labour Code (No. 10/2012/QH13, taken effect on May 1, 2013);

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu giữa hai bên;

Based on the demands and the abilities of the two Parties;

 

Hợp đồng này được kí kết tại Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2017, giữa (“hai bên”):

This contract is made in Vinh, dated on May 10, 2017, between (“the Parties”):

 

       Bên A:           TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

       Địa chỉ:          Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

       Điện thoại:    +84 383 855452                   Fax: +84 383 855269

       Số tài khoản: …………………………… Tại: ………………………………………

       Đại diện:        Ông Đinh Xuân Khoa   

       Chức vụ:        Hiệu trưởng  

       Party A:         VINH UNIVERSITY

       Address:         No 182 Lê Duẩn Street, Vinh City, Nghệ An Province

       Address:         No 182 Le Duan Street, Vinh City, Nghệ An Province

       Tel:     +84 383 855452     Fax: +84 383 855269

       Account No: ……………………………       At: ………………………………………

       Represented by: Mr. Dinh Xuan Khoa   

       Position:        President

Bên B/PARTY B:  

Sinh ngày/ DOB:                             

Số hộ chiếu/ Passport Number:     

Ngày hết hạn/ Date of Expiry:       

Quốc tịch/ Nationality:                   

Nghề nghiệp/ Profession:                

Địa chỉ/Add:                                     

Điện thoại/Telephone:                    

 

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng và cam kết thực hiện các điều khoản dưới đây:

The two Parties hereby agree to enter into this Contract and commit to implement the terms and conditions set forth hereunder:

Điều 1: Thời hạn và Công việc Hợp đồng

Article 1: Duration and Services of the Contract

Loại hợp đồng lao động:     Hợp đồng giảng dạy theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

Contract type:                       Casual labor contract or regular labor contract

Thời gian hợp đồng:            

Contract duration (tentative):       

Giờ làm việc:                       

Working hours (tentative):

Địa điểm làm việc:               Trường Đại học Vinh.

Working place:                     Vinh University.

Chức danh chuyên môn - chức vụ:

Title – position:                   

Công việc phải làm/ Job description:

Bên B được yêu cầu thực hiện hiệu quả các công việc nêu dưới đây:

Party B is required to effectively perform the following tasks:

 1. Chuẩn bị nội dung và trình bày về công tác đảm bảo chất lượng ...
 1. Plan, prepare and deliver AUN education quality assurance ...
 2. Giải đáp các câu hỏi liên quan đến vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục ...

b.  Answer questions related to education quality assurance ....

     Điều 2: Kinh phí và phương thức thanh toán:

Article 2: Remuneration  and method of payment

 1. Bên B được trả mức lương là: ....

         Trong đó:

  • Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ: .....
  • Giá trị thực nhận sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân:         

                          

   Party B will be remunerated at the rate of ...

   Of which:

  • Income tax: .........
  • Net amount: ..........
 2. Bên A sẽ trả kinh phí cho Bên B và Bên B sẽ nhận kinh phí trực tiếp từ Bên A. Party A shall make payment for Party B, and Party B will directly receive payment from Party A.
 3. Kinh phí trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Bên B phải trả các khoản thuế khác phát sinh liên quan đến hợp đồng nếu có. The personal income tax is included in the remuneration. The party B must pay other accrued taxes if any.

Điều 3: Trách nhiệm và nghĩa vụ bên B:

Article 3: Duties & Responsibilities of Party B:

a. Hoàn thành những công việc đã cam kết trong Hợp đồng lao động;

       Party B shall complete all the assignments specified in this Contract;

b. Cư xử đúng mực, chuyên nghiệp, tôn trọng bản sắc văn hóa; tuân theo truyền thống, qui định và pháp luật của Việt Nam

       Party B shall behave in conformance with professional standard, exercise due care and respect as a teacher in the Vietnamese culture, and comply with the traditions, regulations, and laws of Vietnam.

c. Tôn trọng chính sách tôn giáo của Việt Nam và không tiến hành bất kỳ hoạt động tôn giáo nào không phù hợp với vị trí một chuyên gia nước ngoài của mình. Nếu vi phạm chuyên gia sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp Việt Nam.

       Party B shall respect Vietnam’s religious policies, and shall not conduct any religious activities incompatible with his status as a foreign expert. Violation of this will be dealt with by the Police and can result in immediate deportation.

d. Trong mọi trường hợp, hợp đồng này không được hủy ngang và chỉ được chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng hoặc có sự đồng ý của cả 2 bên.

       In all cases, this contract is not revocable and shall only be terminated once it expires or agreed by both parties.

Điều 4: Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A:

Article 4: Duties & Responsibilities of Party A:

a. Tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bên B để thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng này;

          Maintain the favourable conditions for party B to implement fully the articles in this Contract.

b. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo hợp đồng lao động;

          Make full and on-time payments for party B pursuant to this Contract;

c. Chấm dứt hợp đồng nếu bên B có yêu cầu.

          This contract will be terminated upon the Party B’s requests.

     Điều 5: Điều khoản chung:

     Article 5: General:

a. Hợp đồng này thay cho tất cả những giao dịch bằng văn bản hay lời nói trước đây giữa hai Bên về vấn đề thỏa thuận lao động này.

This Contract supersedes all prior written or oral communication between the two Parties with respect to the subject matter hereof.

b. Trong trường hợp một điều khoản nào đó của Hợp đồng này được xem là không có giá trị trước tòa thì những điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên tính hiệu lực.

In the event that any provision of the Contract is found to be invalid by a court of competent jurisdiction, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

c. Bất kỳ mâu thuẫn nào nảy sinh ngoài hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết thông qua đàm phán thiện chí. Những mâu thuẫn không giải quyết được bằng đàm phán thì sẽ được giải quyết theo Luật Lao động nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tòa Án Nhân dân Tỉnh Nghệ An.

Any dispute arising out of this contract or its implementation will be settled through amicable negotiation. Any dispute which cannot be settled amicably will be settled in accordance with the Vietnam Labor Laws of the Socialist Republic of Vietnam, in the People Court of Nghe An Province.

d. Hợp đồng này được lập thành 03 bản gốc song ngữ, có giá trị ngang nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký. Khi hai Bên ký phụ lục Hợp đồng thì phụ lục có giá trị tương đương với các nội dung của Hợp đồng này.

This contract is made in 03 bilingual originals of equal values. Party A keeps two original copies, party B keeps one original copy. This Contract will come into effect on the date of signing. A signed appendix of this Contract is of equal value to the Articles set forth herein.

 

Đại diện Bên A

For and on behalf of the party A

HIỆU TRƯỞNG/PRESIDENT

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Bên B

For and on behalf of the party B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Download file here:

contract_form.doc